• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

LVU-processen 6 § – Omedelbart omhändertagande

“Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. […]

Medborgerliga rättigheter, frihet under ansvar och Covid-19

“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.” Regeringsformen 2 kap 8 § De senaste dagarna har det vid flera tillfällen höjts röster om att Sverige, under rådande omständigheter med ökad smittspridning, borde ha insett allvaret och infört hårdare […]