• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Vårdens upphörande och hemtagningsbegäran

Vårdens upphörande och hemtagningsbegäran Vård enligt Lagen om vård av unga är en tvångsåtgärd, och är explicit förbehållet de fall då vården inte kan ges med någon av parternas samtycke. Dagens ämnen är Vårdens upphörande och hemtagningsbegäran, och kommer att ge en översiktlig genomgång av när och hur ett beslut om LVU upphör. Socialnämnden i den placerade kommunen har efter […]

LVU-processen 6 § – Omedelbart omhändertagande

“Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. […]

LVU-Processen – 3 § – Eget beteende

”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte […]

LVU-processen – 2 § – Barnets miljö och omsorgsbrister

”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 2 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Miljö eller eget beteende? Ett omhändertagande av ett barn eller en ungdom kan ske […]

LVU-processen – om frivillighet kontra tvång

“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”  –Föräldrabalken 6 kap. 1§ Föräldrabalken är den lag som sätter upp det ramverk man som vårdnadshavare eller förälder har att förhålla sig till när det gäller omvårdnaden om sitt/sina […]