• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

LVU-processen – om frivillighet kontra tvång

“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”  –Föräldrabalken 6 kap. 1§ Föräldrabalken är den lag som sätter upp det ramverk man som vårdnadshavare eller förälder har att förhålla sig till när det gäller omvårdnaden om sitt/sina […]

Vårdnadstvist

Vårdnadstvist Barnets behov styr Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar även om de inte bor ihop. Barnkonventionens artikel 9 och artikel 10 säger att “Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa“, samt att “Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats“. […]