• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Hur många är “alla”? – digitala kommunfullmäktiges vara eller ej

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.” 5 kap 16§ Kommunallag (2017:725)

 

Att Covid-19 ställer saker på sin spets kan knappast undkommit någon. Nya tider med nya utmaningar kräver nya lösningar. Många är det nog som dragit en lättnadens suck över att det redan fanns ett flertal bra, välbeprövade och stabila plattformar för videomöten redan innan Covid-19 påbörjade sitt allt för framgångsrika korståg genom världens länder.

Tur i oturen fanns även möjligheten för Sveriges kommuner att hålla fullmäktigemöten på distans via § 16 i Kommunallagens femte kapitel. Men hur viktigt är det egentligen att alla ser och hör varandra under kommunfullmäktiges sammanträde?

Den frågan har avgjorts av förvaltningsrätten i Luleå sedan en åhörare överklagat ett digitalt möte. Enligt domstolen så bröt mötet mot lagen. Förvaltningsrätten fann i sin dom i mål 2620-20 och 2661-20 att samtliga beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå den 21 och den 22 december 2020 bröt mot lagen, och samtliga beslut som tagits vid de båda sammanträdena har därmed upphävts.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att det är både möjligt och tillåtet att delta på distans, med att det ställer stora krav rent tekniskt på hur sammanträdet genomförs. Deltagandet måste, som lagen säger, ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt tekniken tillåter att samtliga deltagare kan se och höra varandra för att det ska kunna anses att alla deltar på lika villkor. I det aktuella fallet konstaterar domstolen att de distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se de ledamöter som fysiskt deltog i sammanträdeslokalen. Vid sammanträdet den 21 december 2020 har dessutom bilduppkopplingen slutat att fungera för en distansdeltagande ledamot. Detta tillsammans utgör sådana stora brister att de beslut som fattats vid sammanträdena inte kan anses ha tillkommit på ett lagligt sätt.

“Att besluten upphävs beror främst på att de distansdeltagande ledamöterna inte alls kunnat se de ledamöter som befunnit sig i sammanträdeslokalen, inte ens genom en överblick av lokalen. Vår bedömning är att det inte räcker att de kunnat se presidiet och den som står i talarstolen. Vid det första sammanträdet slutade även en bilduppkoppling att fungera. Lagens krav på att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor har därför inte uppfyllts.

– Eftersom frågan inte är prövad tidigare kan den mycket väl komma att prövas även av högre instans”, kommenterar lagmannen Victoria Bäckström.

 

SKR (Sveriges kommuner och Regioner, tidigare SKL Sveriges kommuner och Landsting) har gjort en hemställan till regeringen med andledning av domen, med kravet att bestämelserna för digitala politiska sammanträden behöver förtydligas. Grunden är att SKR anser att Förvaltningsrättens dom “spär på osäkerheten runt vad som krävs för att samtliga deltagare på ett digitalt sammanträde ska anses se och höra varandra samt vad som gäller när deltagare både finns på distans och på plats“. Själv har jag svårt att se att när lagen och domstolen säger “samtliga deltagare” så innebär det att alla, samtidigt ska kunna se och höra varandra. Det känns ganska självklart skulle jag säga. Till syvende och sist är det en demokratiskt fråga. Alla har sin fulla rätt att synas och höras, samt rätt till att fullt ut kunna delta i omröstningar, både öppna och slutna.

Kommunen har överklagat domen till kammarätten.

Kan bli slutet för digitala fullmäktigemöten

För att få ett slutgiltigt svar på vad som gäller kommer frågan troligtvis behöva, via Kammarrätten, tas hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle överordnade instanser komma till samma slutsats som Förvaltningsrätten, det vill säga att alla måste kunna se varandra under digitala möten, så blir detta prejudicerande, alltså något som alla fullmäktige i framtiden behöver rätta sig efter.

Det riskerar i så fall att bli ett krav som många fullmäktige kommer ha svårt att uppfylla. Det skulle i så fall kunna betyda att många kommuner inte kan erbjuda möjligheten att hålla fullmäktigemöten på distans.

Måndag den 25 januari höll man ett nytt möte i kommunfullmäktige i Luleå där samtliga upphävda beslut stod på dagordningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.