• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Rättsskydd

Många av de vanligaste tvisterna täcks av rättskyddet i Er hemförsäkran. Att anlita en jurist utan att dra nytta av rättskyddet kan annars lätt bli en kostsam historia.

Vi hjälper dig med ansökningen till ditt försäkringsbolag för att säkerställa att Er process inte kostar mer än det behöver.

Du behöver i regel ha haft en hemförsäkring en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Vanliga tvister

De tvister som normalt omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen är så kallade tvistemål som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas normalt inte. Exempelvis tvister som prövas av Hyresnämnd, Kronofogdemyndighet och förvaltningsdomstolar.

Arvstvister, fel i fastighet samt vårdnadstvister är exempel på vanliga tvister som ersätts, liksom tvister som gäller skadestånd. För att rättsskydd ska beviljas krävs att det belopp som tvisten handlar om överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Kostnader för juridiskt ombud

Den ersättning du kan få genom rättsskyddet är dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Förlorar du tvisten kan du dessutom behöva betala för motpartens ombudskostnader. Båda dessa kostnader är då inkluderade i den högsta ersättning som försäkringsbolaget kan lämna.

Haft försäkring i två år

För att du ska få använda dig av rättsskyddet måste du som regel ha haft hemförsäkring under en sammanhängande period tvåårsperiod. Att du under den perioden har bytt försäkringsbolag är oftast inte ett problem, det viktiga är att du inte varit oförsäkrad. Det finns undantagsfall där bolagen ändå betalar ut ersättning, exempelvis om försäkringsbehovet har upphört när tvisten uppstod och det därför inte finns någon hemförsäkring vid denna tidpunkt, men orsaken till tvisten inträffade medan försäkringen fortfarande gällde.