• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Vårdens upphörande och hemtagningsbegäran

Foto av EKATERINA BOLOVTSOVA pu00e5 Pexels.com
Foto av EKATERINA BOLOVTSOVA pu00e5 Pexels.com

Vårdens upphörande och hemtagningsbegäran

Vård enligt Lagen om vård av unga är en tvångsåtgärd, och är explicit förbehållet de fall då vården inte kan ges med någon av parternas samtycke. Dagens ämnen är Vårdens upphörande och hemtagningsbegäran, och kommer att ge en översiktlig genomgång av när och hur ett beslut om LVU upphör.

Socialnämnden i den placerade kommunen har efter att ett barn placerats en fortgående skyldighet att ompröva om vården fortsatt är nödvändig (13 § LVU).  Beroende på de grunder och lagrum som beslutet för omhändertagandet baseras på, får socialnämnden olika ingångsvärden för sin prövning (“överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs” om 2 § LVU, samt “pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra” om 3 § LVU) men slutresultatet blir ungefär detsamma, att behovet av vård enligt LVU ska ha omprövats varje 6 månadersperiod.

Socialnämnden har även en skyldighet att även inom 6 månadersperioden överväga behovet av ett LVU om omständigheterna förändras. 21 § LVU säger att ett LVU ska upphöra så snart det inte längre finns ett behov av vård enligt lagstiftningen. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte betyder att vårdbehovet behöver har upphört. Vården kan exempelvis övergå till frivillig vård om den eller de parter som motsatt sig vård har lämnat ett allvarligt menat samtycke till vården. Vården ska i så fall från den punkten ges inom ramen för Socialtjänstlagen, SoL, men en förutsättning för detta är att samtliga parter lämnar sitt samtycke.

Vård enligt 2 § LVU kommer även att upphöra senast den dag när den unge fyller 18 år. Detsamma gäller när den unge vårdas med stöd av 3 §, men där upphör vården senast dagen när den unge fyller 21 år. I dessa fall behövs inget beslut från socialnämnden för att vården ska upphöra, då det tidigare vårdbeslutet förlorar sin formella behörighet och slutar därmed att gälla.

En vårdnadshavare eller den unge själv kan även själv begära ett det görs en prövning av om behovet av ett LVU kvarstår. Detta brukar ofta benämnas som “Hemtagningsbegäran”. En begäran om hemtagning görs till socialnämnden i den kommun som står som ansvarig för placeringen av den unge, exempelvis genom att lämna in en skriftlig begäran via socialtjänsten.

När en begäran om hemtagning inkommit ska socialtjänsten, om det inte finns skäl som talar emot det, exempelvis att det förflutit väldigt kort tid sedan beslutet, påbörja en utredning för att få klarhet om behovet av tvångsvård kvarstår. Det som socialnämnden intresserade av inför sin prövning, och som krävs för att vården ska upphöra, är att de brister eller missförhållanden som legat till grund för beslutet att omhänderta den unga inte kvarstår samt att vårdnadshavarna har insikt om den unges behov och accepterar eventuell fortsatt hjälp och behandling, om placering enligt 2 § LVU (brister i omsorg och/eller hemmiljö). Om den unge är placerad enligt 3 § (eget beteende) krävs istället att den unge slutat med det skadliga beteende som legat till grund för beslutet och att vården därför inte längre anse nödvändig.

Det kan även vara på sin plats att poängtera att även om man som förälder självklart vill ha hem sitt barn snarast möjligt, är det viktigt att veta att socialnämnden, och senare domstolen, lägger stor vikt vid att vårdnadshavarna har insikt om den unges behov, och accepterar eventuell fortsatt hjälp och behandling. Oftast tolkas en tidig begäran från en vårdnadshavare om att mycket snabbt få hem sitt barn, som att föräldern saknar insikt om hjälpbehovet och därmed sätter sina egna behov av att ha sitt barn hos sig framför barnets behov av hjälp och behandling.

Som förälder eller barn eller ungdom som blivit placerad, har du rätt till att ha ett offentligt biträde genom processen, dels initialt när behovet av vård ska bedömas, dels under en hemtagningsprövning. Audent Juridik har lång erfarenhet att företräda både föräldrar och barn i ärenden gällande tvångsvård. Kontakta gärna oss om ni önskar att ha erfaren repressentation genom hela ärendet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.