• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Villkorlig frigivning + elektronisk fotboja = Match made in heaven?

Regeringen beslutar idag, 14 mars 2019, om att framlägga ett lagförslag som medför en skärpning av kontrollen av de personer som blir villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. Personen ska bland annat kunna åläggas att bära elektronisk fotboja under resterande del av fängelsestraffet.

En person som av domstol dömts till fängelsestraff blir som huvudregel villkorligt frigiven när två tredjedelar av straffet är avtjänat, under förutsättning att man skött sig under sin tid på anstalten. Resterande tid av straffet är man under en så kallad prövotid, vilket betyder att den frigivne får vistas i samhället villkorligt och ska under den tiden uppträda skötsamt.

Ett problem som är ständigt återkommande är att många brottsoffer, kanske framför allt offer för våldsbrott, kvinnofridskränkning eller grova sexualbrott, känt sig osäkra när deras förövare blivit villkorligt frigivna på grund av att kriminalvårdens möjligheter till begränsning av kontakt mellan förövaren och hans offer med nuvarande lagstiftning inte alltid varit tillräckliga eller tillförlitliga. Det har saknats, och saknas många gånger än idag, praktiskt genomförbara verktyg för polis och kriminalvård att kontrollera att utfärdade restriktioner som exempelvis kontakt- eller besöksförbud efterlevs.

En möjlighet med den föreslagna lagstiftningen, om den genomförs i sin helhet, är exempelvis att den villkorligt frigivne skulle kunna beläggas med geografiska restriktioner för sin rörelsefrihet, där vissa specificerade områden blir helt förbjudna för den villkorligt frigivne att vistas i eller i närheten av. Det kan handla om områden där tidigare brottsoffer bor, arbetar eller vistas i regelmässigt. Det skulle även kunna handla om områden där det är känt att kriminella nätverk uppehåller sig, och där den villkorligt frigivne är eller har varit en del av nätverket.

I lagförslaget föreslås även att möjligheterna att utföra drogtester ska utökas, från och med första juli 2020. Man vill på så sätt adressera att det finns en väldigt tät koppling mellan just missbruk och vissa typer av brott, exempelvis tillgreppsbrott, flertalet våldsbrott, men även viss organiserad kriminalitet.

Flera Remissinstanser har pekat på att de nya tvångsåtgärderna är av ingripande karaktär för den enskilde. Dock gäller här som vid all form av straffmätning att en påföljd endast får användas om de står i rimlig proportion till syftet. Viktigt även att betänka att enligt lagförslaget endast handlar om övervakning och åtgärder som pågår under den del av påföljden som ska avtjänas i fängelse eller, i det fallet man skött sin fängelsevistelse, den del där man är under prövotid och därför är villkorligt frigiven.

I grunden avtjänar en person som är villkorligt frigiven fortfarande ett fängelsestraff för ett brott man har begått, även om personen för närvarande gör det utanför anstaltens murar. Det bör därför knappast ses som en mer ingripande åtgärd än det fängelsestraff personen är villkorligt frigiven ifrån.

Det handlar med andra ord inte om att ytterligare bestraffa personen, eller att ytterligare lägga tid till en påföljd, utan snarare att, precis som namnet säger, villkora en frigivning, men att samhället för att gå med på frigivning ställer vissa motkrav som i sammanhanget knappast kan anses vara allt för betungande. Förutsättningen för en villkorlig frigivning är redan idag att man lever nyktert och ställer upp på samhällets grundläggande normer i formar av efterföljelse av lagar och regler. Skillnaden nu är enbart att polis och kriminalvård får verktyg för att kontrollera att uppställda regler faktiskt efterlevs.

Det ska även sägas att lagförslaget ännu inte är publicerat. Regeringen har endast beslutat att man kommer att lägga fram förslaget för Riksdagen för omröstning. Dock anser jag att det lilla som ännu är känt om det, verkar rimligt, återstår dock att se hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut.

 

Ursprungligen publicerad som artikel på LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.